അറിയിപ്പ്ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്ന നടപടികൾ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ.

13.02.2020
Government of Kerala Portal (External website that opens in a new window ) National Portal Of India (External website that opens in a new window ) MyGov: A Platform for Citizen Engagement towards Good Governance in India (External website that opens in a new window ) National Informatics Centre (External website that opens in a new window ) GO GREEN D144 Version: Progressing